Wydarzenie

Grupa JSW wydała po raz pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2017

Grupa JSW opublikowała swój pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2017 w oparciu o GRI Standards. To jeden z kluczowych celów, jakie Grupa założyła w przyjętej w 2017 roku Strategii Zrównoważonego Rozwoju i podejścia zakładającego otwartość wobec otoczenia.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW prezentuje nie tylko charakter i skalę oddziaływania spółek grupy kapitałowej na otoczenie społeczne i przyrodnicze, ale także podsumowuje najważniejsze działania, które podjęła Grupa w minionym roku.  

Publikacja raportu jest w pewnym symbolicznym sensie zamknięciem pierwszego etapu implementacji zasad odpowiedzialnego zarządzania w Grupie JSW, która jeszcze w 2016 roku borykała się z ogromnymi problemami finansowymi, i której ratowanie wymagało podejmowania trudnych i bolesnych decyzji. Dziś spółki Grupy JSW są ponownie rentowne, a powrotowi grupy kapitałowej na ścieżkę trwałego, stabilnego rozwoju, towarzyszyło odbudowywanie zaniedbanych relacji z otoczeniem. Pewnym symbolicznym również początkiem powrotu do koncepcji odpowiedzialnego zarządzania w Grupie JSW było rozpoczęcie prac nad strategią zrównoważonego rozwoju w lutym 2017 roku, której pierwsze zręby zostały zaprezentowane i skonsultowane z najważniejszymi interesariuszami podczas International Mining Forum (IMF) w czerwcu 2017 roku.  

- Raport jest jednym z elementów wywiązania się ze zobowiązania do otwartości, transparentności i budowania przyszłości spółki w dialogu z otoczeniem. Mamy nadzieję, że dokument  pomoże spojrzeć na sektor górniczy i koksownictwo w szerszej perspektywie a także  dostrzec ogromny potencjał dostarczanego przez spółkę węgla  koksowego - niezbędnego składnika do produkcji stali, uznanego przez Komisję Europejską za jeden z najważniejszych surowców dla rozwoju przemysłu Unii Europejskiej - mówi Daniel Ozon, Prezes Zarządu JSW.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW