Przetarg na udzielenie kredytu inwestycyjnego na zakupione w drodze przetargu specjalistyczne maszyny i urządzenia produkcyjne

Zarząd Jastrzębskich Zakładów

Remontowych Sp. z o.o.

44-268 Jastrzębie – Zdrój, ul. Węglowa 4

tel. (32) 72 15 141

fax (32) 72 15 104

e-mail: [email protected]

 

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

na

Udzielenie kredytu inwestycyjnego na zakupione w drodze przetargu specjalistyczne maszyny i urządzenia produkcyjne

 

Nr przetargu: 6/EFK/P/2019

  1. Przedmiot przetargu: Udzielenie kredytu inwestycyjnego na zakupione w drodze przetargu specjalistyczne maszyny i urządzenia produkcyjne
  2. Warunki uczestnictwa w przetargu: zapoznanie się z warunkami, określonymi w Wymaganiach Ofertowych,
  3. Oferty w zaklejonych, opisanych zgodnie z wymaganiami kopertach, należy składać w siedzibie JZR Sp. z o.o. w Jastrzębiu – Zdroju, ul. Węglowa 4 (kancelaria), w terminie do 14.08.2019r. do godz. 10:00 lub w formie elektronicznej na adres: [email protected]
  4. Oferta powinna być złożona przez Oferenta w zaklejonej i opieczętowanej pieczątką firmową Oferenta kopercie, opisana zgodnie z Wymaganiami Ofertowymi. Ofertę należy podpisać : „ Przetarg na Udzielenie kredytu inwestycyjnego na zakupione w drodze przetargu specjalistyczne maszyny i urządzenia produkcyjne”.
  5. Przetarg zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie JZR Sp. z o.o., Jastrzębie-Zdrój, ul. Węglowa 4   w dniu 14.08.2019r. o godz. 13:00.
  • Wybór Oferenta (negocjacje) - dopuszczeni Oferenci zostaną  w formie pisemnej poinformowani o terminie negocjacji.

     6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Finansowo-Księgowym pod nr tel.:  (32) 72 15 141

     7. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

  • swobodnego wyboru oferty,
  • uznania, że przetarg nie dał rezultatu i unieważnienia go bez podania przyczyny

     8. Wymagania Ofertowe dostępne są na stronie www.jzr.pl/przetargi.

     9. Zamawiający nie będzie domagał się zabezpieczenia należytego wykonania umowy