Dostawa, zabudowa i uruchomienie dwóch fabrycznie nowych pionowych centrów frezarskich sterowanych CNC. Nr przetargu: 105/TPP/2019

Zarząd Jastrzębskich
Zakładów Remontowych Sp. z o.o.
ul. Węglowa 4
44-268 Jastrzębie - Zdrój
tel.  32 7215100
fax. 32 7215104
e-mail: [email protected]

OGŁASZA 
PRZETARG NIEOGRANICZONY  

na dostawę, zabudowę i uruchomienie dwóch fabrycznie nowych pionowych centrów frezarskich sterowanych CNC, przewidzianych do zabudowy i uruchomienia na Wydziale Suszec JZR Sp. z o.o.(Nr przetargu:105/TPP/2019)

1.   Przedmiot przetargu obejmuje: 
    - dostawę, zabudowę i uruchomienie dwóch fabrycznie nowych pionowych centrów frezarskich sterowanych CNC,
    - przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji nowych pionowych centrów frezarskich sterowanych           CNC oraz obsługi systemu sterowania urządzeniami.
2.   Warunki uczestnictwa w przetargu:
    - zapoznanie się z Wymaganiami Ofertowymi (dostępne na stronie www.jzr.pl/przetargi)
    - wpłata wadium w wysokości 20.000,00 zł na konto: PKO BP 34 1020 2472 0000 6902 0145 6672 z dopiskiem „Dostawa, zabudowa         i uruchomienie dwóch fabrycznie nowych pionowych centrów frezarskich sterowanych CNC - przetarg nr 105/TPP/2019”.
    JZR Sp. z o.o. dopuszcza możliwość zabezpieczenia wadium w innej formie, przewidzianej w regulaminie przetargowym –                          zamieszczonym na stronie internetowej www.jzr.pl.
3.  Oferty w zaklejonych, opisanych zgodnie z Wymaganiami Ofertowymi, kopertach należy składać do 28.08.2019r. do godz. 11:00              w siedzibie JZR Sp. z o.o. w Jastrzębiu–Zdroju (44-268), ul. Węglowa 4 (Kancelaria – pok. nr 4).  Otwarcie ofert nastąpi w dniu                    28.08.2019r. o godz. 12:00 w siedzibie JZR Sp. z o.o.
4.  Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
5.  Zamawiający nie będzie wymagał od Oferenta wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
6.  Zapytania w zakresie przetargu należy składać w formie elektronicznej  na adres e-mail: [email protected]
      Termin zadawania pytań: do 5 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert. 

7.  JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
     - swobodnego wyboru oferty, 
     - uznania, że przetarg nie dał rezultatu i  unieważnienia go bez podania przyczyn.
8.  Zawarcie umowy będzie się wiązać z powierzeniem Oferentowi danych osobowych do przetwarzania.