PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę, zabudowę i uruchomienie trzech fabrycznie nowych pionowych centrów frezarskich sterowanych CNC, przewidzianych do zabudowy i uruchomienia na Wydziale Suszec JZR

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

na dostawę, zabudowę i uruchomienie trzech fabrycznie nowych pionowych centrów frezarskich sterowanych CNC, przewidzianych do zabudowy i uruchomienia na Wydziale Suszec JZR Sp. z o.o.

(Nr przetargu: 106/TPP/2019)

 

1. Przedmiot przetargu obejmuje:

  • dostawę, zabudowę i uruchomienie trzech fabrycznie nowych pionowych centrów frezarskich sterowanych CNC,
  • przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji nowych pionowych centrów frezarskich sterowanych CNC oraz obsługi systemu sterowania urządzeniami.

 2. Warunki uczestnictwa w przetargu:

  • zapoznanie się z Wymaganiami Ofertowymi (dostępne na stronie www.jzr.pl/przetargi)
  • wpłata wadium w wysokości 20.000,00 zł na konto:

PKO BP 34 1020 2472 0000 6902 0145 6672 z dopiskiem „Dostawa, zabudowa i uruchomienie trzech fabrycznie  nowych pionowych centrów frezarskich sterowanych CNC - przetarg nr 106/TPP/2019”.

JZR Sp. z o.o. dopuszcza możliwość zabezpieczenia wadium w innej formie, przewidzianej w regulaminie przetargowym – zamieszczonym na stronie internetowej www.jzr.pl.

3. Oferty w zaklejonych, opisanych zgodnie z Wymaganiami Ofertowymi, kopertach należy składać do 28.08.2019r. do godz. 1100                w siedzibie JZR Sp. z o.o. w Jastrzębiu–Zdroju (44-268), ul. Węglowa 4 (Kancelaria – pok. nr 4). Otwarcie ofert nastąpi  w dniu                    28.08.2019r. o godz. 1300 w siedzibie JZR Sp. z o.o.

4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie będzie wymagał od Oferenta wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

6. Zapytania w zakresie przetargu należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]remove-this.jzr.pl

Termin zadawania pytań: do 5 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.

7. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

  • swobodnego wyboru oferty,
  • uznania, że przetarg nie dał rezultatu i  unieważnienia go bez podania przyczyn.

8. Zawarcie umowy będzie się wiązać z powierzeniem Oferentowi danych osobowychdo przetwarzania.