Modernizacja klasyfikacji wstępnej węgla w ZPMW JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" Ruch Szczygłowice.

Zarząd Jastrzębskich Zakładów

Remontowych Sp. z o.o.

44-268 Jastrzębie – Zdrój, ul. Węglowa 4

tel. (32) 72 15 100

fax (32) 72 15 104

www.jzr.pl; e – mail: [email protected]

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY  pn.:

Modernizacja klasyfikacji wstępnej węgla w ZPMW JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice – Etap I - 19/P/2019/DIP

 

  1. Termin realizacji: do 31.08.2020r.
  2. Warunki uczestnictwa w przetargu:
  • Zapoznanie się z warunkami, określonymi w Wymaganiach Ofertowych,
  • Wpłacenie wadium w wysokości 50 000,00 zł, na konto: PKO BP 34 1020 2472 0000 6902 0145 6672z dopiskiem:Modernizacja klasyfikacji wstępnej węgla           w ZPMW JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice – Etap I,najpóźniej do dnia 03.09.2019r. do godz. 10:00

          JZR Sp. z o.o. dopuszczają możliwość zabezpieczenia wadium w innej formie, przewidzianej w treści Wymagań Ofertowych.

     3. Oferty w zaklejonych, opisanych zgodnie z wymaganiami kopertach, należy składać  w siedzibie JZR Sp. z o.o. w Jastrzębiu – Zdroju, ul. Węglowa 4  
         (kancelaria), w terminie do 03.09.2019r. do godz. 10:00

     4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

     5. Przetarg zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie JZR Sp. z o.o., Jastrzębie-Zdrój, ul. Węglowa 4  w dniu 03.09.2019r. o godz. 11:00
  • Wybór Oferenta - o terminach zostaną powiadomione Firmy zakwalifikowane.  

     6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Zamówień i Przetargów pod nr tel.:  - +48/32/ 721 51 43, +48/32/ 721 51 44.

     7. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

  • swobodnego wyboru oferty,
  • uznania, że przetarg nie dał rezultatu i unieważnienia go bez podania przyczyny.

     8. Wymagania Ofertowe dostępne są na stronie www.jzr.pl/przetargi.

     9. Zamawiający nie będzie domagał się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

   10. Zawarcie umowy nie będzie się wiązało z powierzeniem Oferentowi danych osobowych do przetwarzania.

 

Załącznik:

Klauzula informacyjna.