Świadczenie usług transportowych samochodami ciężarowymi

Zarząd Jastrzębskich

Zakładów Remontowych Sp. z o.o.

ul. Węglowa 4

44-268 Jastrzębie-Zdrój

tel. (32) 7215100

fax: (32) 7215104

email: [email protected]

 

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

na

              „Świadczenie usług transportowych samochodami ciężarowymi”

 

  1. Warunki uczestnictwa w przetargu:
  • zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi (dostępne na stronie www.jzr.pl/przetarg).
  • wadium: Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.
  • Oferty w zaklejonych, opisanych zgodnie z wymaganiami ofertowymi kopertach należy składać w siedzibie JZR Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Węglowa 4 (kancelaria) w terminie do 26.08.2019 r. godz.1400

 

      2. Przetarg zostanie przeprowadzony w następujący sposób:

  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie JZR Sp. z o.o. w dniu 27.08.2019 r.    
  • Wybór oferenta nastąpi zgodnie z Regulaminem postępowania przetargowego na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz zawierania umów w JZR Sp. z o.o. z dnia 01.01.2012r. (Regulamin przetargowy do wglądu na stronie internetowej www.jzr.pl)
  •  

       3. Dodatkowych informacji udziela:

  • mgr inż. Marian Tyma – tel. (32) 72-15-116    

      4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

      5. Zamawiający nie będzie wymagał od oferenta wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      6. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

  • swobodnego wyboru oferty,
  • uznania, że przetarg nie dał rezultatu i unieważnienia go w całości lub części bez podania przyczyny.

      7. Zawarcie umowy będzie się wiązać z powierzeniem Oferentowi danych osobowych do przetworzenia.

      8. Załącznik:
- klauzula informacyjna.