Dostawa 3 sztuk kompletnych agregatów samozasysajacych typu SKA.8.02.4.1010.5 osadzonych na ramie lub równoważnych dla JSW S.A. KWK BUDRYK.

 

Jastrzębskie ZakładyRemontowe Sp. z o.o.

44-268 Jastrzębie – Zdrój, ul. Węglowa 4

tel. (32) 72 15 100

fax (32) 72 15 104

www.jzr.pl; e – mail: [email protected]

 

Dostawa 3 sztuk kompletnych agregatów samozasysajacych typu SKA.8.02.4.1010.5 osadzonych na ramie lub równoważnych dla JSW S.A. KWK BUDRYK.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę 3 szt. kompletnych agregatów pomp samozasysających typu SKA.8.02.4.1010.5 osadzonych na ramie lub równoważnych

Wymagane parametry kompletnych agregatów pomp samozasysających typu SK.8.02.4.1010.5 osadzonych na ramie lub pomp równoważnych:

- moc silnika                              – 11 kW,

- typ silnika:                              –  sg 160 M4; min. 1450 obr/min,

- uszczelnienie wału                 – sznurowe,

- napięcie                                  – 500 V,

- wydajność w zakresie            – 16-30 m3/h,

- stopień ochrony                     – min. IP54,

- medium:                                 –  ciecze miernie zasolone mało agresywne.

Dopuszcza się złożenie oferty na inny typ pompy pod warunkiem, że spełnia ona wszystkie parametry wymienione powyżej. W przypadku oferowania urządzeń równoważnych, do oferty należy dołączyć Instrukcję użytkowania, Dokumentację techniczno – ruchową (DTR) lub inny dokument potwierdzający spełnienie przez oferowane urządzenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wykaz dokumentów składanych wraz z dostawą:
  • deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, iż oferowany produkt spełnia wymagania prawa polskiego
   i UE w zakresie wprowadzenia na rynek,
  • świadectwo kontroli jakości,
  • karta gwarancyjna,
  • protokół dostawy,
  • DTR i instrukcje bezpiecznej obsługi w języku polskim

    2. Warunki gwarancji:

      2.1. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na pompę: minimum 24 miesiące, licząc od daty uruchomienia pomp potwierdzonego protokołem lub minimum 27 miesięcy
              od daty dostawy pomp potwierdzonej protokołami odbioru, w zależności od tego, który z terminów upłynie szybciej.

      2.2. Wszystkie uszkodzenia i awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca będzie usuwał nieodpłatnie na własny koszt. Każde zgłoszenie awarii 
             bądź nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia będzie dokonywane przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego, a przyjęcie zgłoszenia wymaga potwierdzenia 
             przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy.

      2.3. Wymienione w ramach gwarancji elementy zostaną objęte nową gwarancją na takich samych zasadach jak przedmiot zamówienia,

      2.4. Wymagany w okresie gwarancji 24-godz. pełny zakres usług serwisowych, łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych, wraz z kosztami dojazdu
             i transportu części do KWK „Budryk”. Po otrzymaniu informacji o awarii, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
             Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia należy dokonać faksem lub pocztą elektroniczną.

      2.5. Rozpoczęcie czynności serwisowych na kopalni winno nastąpić w czasie do 24 godzin, liczonych od telefonicznego lub faksowego powiadomienia Wykonawcy.

      2.6. Czas trwania naprawy zostanie określony w protokole awarii przez przedstawicieli Stron, a okres ich trwania spowoduje wydłużenie okresu gwarancj.

      2.7. Zamawiający oświadcza, że po podpisaniu protokołu odbioru prawa i obowiązki  z tytułu gwarancji zostaną przeniesione na użytkownika pomp - Jastrzębską Spółkę                      Węglową S.A. KWK „Budryk”, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zobowiązań określonych w gwarancji na rzecz  użytkownika. Zgłoszenia reklamacyjne                       użytkownik będzie przesyłał bezpośrednio do Wykonawcy oraz do wiadomości Zamawiającego.

      3.   Warunki realizacji oraz dostawy:

 • dostawa do 12 tygodni od daty zawarcia umowy,
 • dostawa jednorazowa do magazynu Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o. zlokalizowanego w ZPMW JSW S.A. KWK „Budryk”.

      4. Dostawca zapewnia przedmiot umowy fabrycznie nowy i wolny od wad fizycznych i prawnych.

      5. Termin płatności: 90 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiajacego..

     Ofertę prosimy przesłać do dnia 26.08.2019r. na adres e-mail: [email protected] oraz w wersji papierowej na adres: Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z.o.o., ul. Węglowa 4,

     44-268 Jastrzębie Zdrój – Dział Inwestycji i Przetargów.

     Informacji w przedmiotowym temacie udzielać będą:

 • w kwestiach technicznych pracownik JSW S.A. KWK „Budryk”: Paweł Hernacki - Nadsztygar Mechaniczny Przeróbki Mechanicznej Węgla,  tel. (32) 769 80 76,
 • w kwestiach handlowych ze strony JZR Sp. z o.o. osobą do kontaktu jest Teresa Gałąska,  tel. 32 72 15 173, e-mail: [email protected]remove-this.jzr.pl.

       Zawarcie umowy nie będzie się wiązało z powierzeniem Oferentowi danych osobowych do przetwarzania.

    Załącznik:

    Klauzula informacyjna.