Dostawa przenośnego defektoskopu do badań ultradźwiękowych metodą klasyczną, TOFD i Phased Array

Zarząd Jastrzębskich

Zakładów Remontowych Sp. z o.o.

ul. Węglowa 4

44-268 Jastrzębie - Zdrój

tel.  32 7215100

fax. 32 7215104

e-mail: [email protected]

 

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

na dostawę przenośnego defektoskopu do badań ultradźwiękowych metodą klasyczną, TOFD i Phased Array

 

(Nr przetargu: 01/DJ/2019)

 

 1. Przedmiot przetargu obejmuje:
 • dostawę i uruchomienie fabrycznie nowego defektoskopu do badań ultradźwiękowych wraz
  z osprzętem.
 • przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji.

      2. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • zapoznanie się z Wymaganiami Ofertowymi (dostępne na stronie www.jzr.pl/przetargi)
 • wpłata wadium w wysokości 10.000,00 zł na konto:
  PKO BP 34 1020 2472 0000 6902 0145 6672 z dopiskiem „Dostawa przenośnego defektoskopu do badań ultradźwiękowych” – przetarg nr 01/DJ/2019.
  JZR Sp. z o.o. dopuszcza możliwość zabezpieczenia wadium w innej formie, przewidzianej w regulaminie przetargowym – zamieszczonym na stronie internetowej www.jzr.pl.

      3. Oferty w zaklejonych, opisanych zgodnie z Wymaganiami Ofertowymi, kopertach należy składać do 27.09.2019r. do godz. 1100  w siedzibie JZR Sp. z o.o. w Jastrzębiu–Zdroju (44-268), ul. Węglowa 4 (Kancelaria – pok. nr 4). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2019r. o godz. 1200 w siedzibie JZR Sp. z o.o.

      4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

      5. Zamawiający nie będzie wymagał od Oferenta wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

      6. Zapytania w zakresie przetargu należy składać w formie elektronicznej  na adres e-mail: [email protected]

Termin zadawania pytań: do 5 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.

      7. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru oferty,
 • uznania, że przetarg nie dał rezultatu i  unieważnienia go bez podania przyczyn.

       8. Zawarcie umowy będzie się wiązać z powierzeniem Oferentowi danych osobowych
do przetwarzania.

       9. Załącznik:

 •  klauzula informacyjna