Świadczenie usług serwisu technicznego w zakresie przeglądów i napraw wózków widłowych zlokalizowanych na terenie wydziałów JZR Sp. z o.o.

Zarząd Jastrzębskich                                                                                             
Zakładów Remontowych Sp. z o.o.
ul. Węglowa 4
44-268 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 72 15 100
fax 32 72 15 104
email : [email protected]

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

na:

„Świadczenie usług serwisu technicznego w zakresie przeglądów i napraw wózków widłowych zlokalizowanych na terenie wydziałów JZR Sp. z o.o.”

1. Przedmiot przetargu:

Świadczenie usług serwisu technicznego w zakresie przeglądów i napraw wózków widłowych zlokalizowanych na terenie wydziałów JZR Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu został ujęty w Wymaganiach Ofertowych.

2. Warunki uczestnictwa w przetargu:

  • zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi (wymagania ofertowe dostępne
    są w siedzibie Jastrzębskich Zakładów  Remontowych Sp. z o.o. 44-268 Jastrzębie Zdrój, ul. Węglowa 4 , pokój nr 67 lub do pobrania ze strony www.jzr.pl zakładka przetargi).
  • wpłacenie wadium w wysokości 3 000,00  zł na konto nr 34 1020 2472 0000 6902 0145 6672 PKO BP SA Rybnik.  z dopiskiem „Przetarg nieograniczony – Świadczenie usług serwisu technicznego w zakresie przeglądów i napraw wózków widłowych zlokalizowanych na terenie wydziałów JZR Sp. z o.o”.
  • JZR Sp. z o.o. dopuszczają możliwość zabezpieczenia wadium w innej formie przewidzianej w treści Wymagań Ofertowych

Wybór oferenta nastąpi zgodnie z „Regulaminem postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JZR Sp. z o.o. w Jastrzębiu - Zdroju” - obowiązującego od dnia 01.01.2012 r. dostępnego na stronie internetowej
JZR Sp. z o.o.

3. Oferty w zaklejonych, opisanych zgodnie z Wymaganiami Ofertowymi kopertach należy składać do 22.10.2019r. w siedzibie JZR Sp. z o.o. w Jastrzębiu -Zdroju, ul. Węglowa 4 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2019r.  w siedzibie JZR Sp. z o.o.

4. Dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie będzie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Dodatkowych informacji udziela :Łukasz Nowak – tel. (32) 72-15-160 ko. 669 052 285

7. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

  • swobodnego wyboru oferty,
  • uznania, że przetarg nie dał rezultatu i unieważnienia go bez podania przyczyny

8. Zawarcie umowy nie będzie się wiązać z powierzeniem Oferentowi danych osobowych do przetwarzania.