PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i uruchomienie 2 kompletów fabrycznie nowych zespołów pompy nurnikowej wysokociśnieniowej na Wydział Suszec JZR Sp. z o.o.

Zarząd Jastrzębskich

Zakładów Remontowych Sp. z o.o.

ul. Węglowa 4

44-268 Jastrzębie - Zdrój

tel. 32 7215100

fax. 32 7215104

e-mail: [email protected]

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawę i uruchomienie 2 kompletów fabrycznie nowych zespołów pompy nurnikowej wysokociśnieniowej na Wydział Suszec JZR Sp. z o.o.

 

1. Przedmiot przetargu obejmuje:

• Dostawę i uruchomienie 2 kompletów fabrycznie nowych zespołów pompy nurnikowej wysokociśnieniowej na Wydział Suszec JZR Sp. z o.o.

• Jednorazowe przeprowadzenie szkolenia dla 8 pracowników Zamawiającego przy dostawie urządzeń w zakresie obsługi, konserwacji oraz zasad BHP przy pracy

z zespołem pompowym.

• Przygotowanie zatwierdzonej przez Urząd Dozoru Technicznego niezbędnej dokumentacji, umożliwiającej odbiór przedmiotowego urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego. Nadzór Wykonawcy nad odbiorem urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego.

2. Warunki uczestnictwa w przetargu:

• zapoznanie się z Wymaganiami Ofertowymi (dostępne na stronie www.jzr.pl/przetargi),

• wpłata wadium w wysokości 5 000,00 zł na konto:

PKO BP 34 1020 2472 0000 6902 0145 6672 z dopiskiem „Przetarg nieograniczony – na dostawę i uruchomienie 2 kompletów fabrycznie nowych zespołów pompy nurnikowej wysokociśnieniowej na Wydział Suszec

JZR Sp. z o.o.”.

JZR Sp. z o.o. dopuszcza możliwość zabezpieczenia wadium w innej formie, przewidzianej w regulaminie przetargowym – zamieszczonym na stronie internetowej www.jzr.pl.

3. Oferty w zaklejonych, opisanych zgodnie z Wymaganiami Ofertowymi, kopertach należy składać do 09.12.2019 r. w siedzibie JZR Sp. z o.o. w Jastrzębiu–Zdroju (44-268), ul. Węglowa 4 (Sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2019 r.

w siedzibie JZR Sp. z o.o.

4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie będzie wymagał od Oferenta wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

6. Zapytania w zakresie przetargu należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected],

Termin zadawania pytań: do 5 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie : Łukasz Preś tel. 0 32 72 15 117

7. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

• swobodnego wyboru oferty,

• uznania, że przetarg nie dał rezultatu i unieważnienia go bez podania przyczyn.

8. Zawarcie umowy będzie się wiązać z powierzeniem Oferentowi danych osobowych

do przetwarzania.

9. Załącznik:

• klauzula informacyjna