Ulepszanie cieplne elementów stalowych

Zarząd Jastrzębskich

Zakładów Remontowych Sp. z o.o.

ul. Węglowa 4

44-268 Jastrzębie Zdrój

tel.  32 72 15 100

fax. 32 72 15 104

e – mail: [email protected]

 

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

na:

„Ulepszanie cieplne elementów stalowych ”.

 

 1. Przedmiot przetargu: „Ulepszanie cieplne elementów stalowych”
 2. Warunki uczestnictwa w przetargu:
 • zapoznanie się z Wymaganiami Ofertowymi (dostępnymi na stronie internetowej www.jzr.pl  w zakładce „Przetargi”)
 • wpłata wadium  w wysokości 10 000,00 zł na konto:
  34 1020 2472 0000 6902 0145 6672  PKO BP S.A.
   z dopiskiem tytułu przetargu: „Przetarg na ulepszanie cieplne elementów stalowych”
  najpóźniej do dnia  11.12.2019 r.
   
 •  JZR Sp. z o.o. dopuszcza możliwość zabezpieczenia wadium w innej formie, przewidzianej w regulaminie przetargowym – zamieszczonym na stronie internetowej www.jzr.pl.

    3.  Termin i miejsce składania ofert: Oferty w zaklejonych, opisanych zgodnie
         z Wymaganiami Ofertowymi, kopertach należy składać do 12.12.2019 r. do godz. 1100 w siedzibie JZR Sp. z o. o. w Jastrzębiu – Zdroju     

         44-268 , ul.  Węglowa  4  (Kancelaria).

    4.  Termin rozpoczęcia i miejsce przetargu: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2019r.
         o godz. 1200
w siedzibie JZR Sp. z o.o. w Jastrzębiu–Zdroju (44-268), ul. Węglowa 4. Otwarcie ofert jest niejawne.

 • Wybór Oferenta nastąpi zgodnie z Regulaminem postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JZR Sp. z o.o. w Jastrzębiu – Zdroju obowiązującego od dnia 01.01.2012 r. (Regulamin przetargowy do wglądu na stronie internetowej www.jzr.pl)

     5. Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

     6. Niedopuszczalne jest składanie ofert wariantowych.

     7. Zamawiający nie będzie wymagał od Oferenta wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

     8. Dodatkowych informacji udziela :

 • Bogdan Wacławiec – tel. (32) 72-15-115

     Termin zadawania pytań: do 5 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.

 

     9. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru oferty,
 • uznania, że przetarg nie dał rezultatu i  unieważnienia go bez podania przyczyn.

      10. Warunkiem przyjęcia oferty od firm spoza listy kwalifikowanych podwykonawców  JZR Sp. z o.o. będzie pozytywny wynik audytu zewnętrznego.
 

      11. Załącznik:
          - klauzula informacyjna RODO.

Jastrzębskie Zakłady Remontowe oświadczają, że posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika nr I  do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu  (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.)