Dostawa i uruchomienie ośmiu fabrycznie nowych automatycznych przecinarek taśmowych.

Zarząd Jastrzębskich

Zakładów Remontowych Sp. z o.o.

ul. Węglowa 4

44-268 Jastrzębie - Zdrój

tel.  32 721 51 00

fax. 32 721 51 04

e-mail: [email protected]

 

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

na dostawę i uruchomienie ośmiu fabrycznie nowych automatycznych przecinarek taśmowych przewidzianych do zabudowy na Wydziale Suszec JZR Sp. z o.o. (Nr przetargu: 246-2/TPR/2020)

 1. Przedmiot przetargu:
 • Dostawa i uruchomienie ośmiu fabrycznie nowych automatycznych przecinarek taśmowych przewidzianych do zabudowy na Wydziale Suszec JZR Sp. z o.o.
 1. Warunki uczestnictwa w przetargu:
  • zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi (dostępne na stronie www.jzr.pl/przetargi)
  • wpłata wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie trzydzieści tysięcy złotych 00/100) na konto: PKO BP 34 1020 2472 0000 6902 0145 6672 z dopiskiem „Przetarg nieograniczony – Dostawa i uruchomienie ośmiu fabrycznie nowych automatycznych przecinarek taśmowych”. JZR Sp. z o.o. dopuszcza możliwość zabezpieczenia wadium w innej formie, przewidzianej w regulaminie przetargowym – zamieszczonym na stronie internetowej www.jzr.pl.
 2. Oferty w zaklejonych, opisanych zgodnie z Wymaganiami Ofertowymi, kopertach należy składać do 29.01.2020 r. do godz. 1400 w siedzibie JZR Sp. z o.o. w Jastrzębiu – Zdroju (44-268), ul. Węglowa 4 (Kancelaria).
 3. Termin i miejsce przetargu:
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2020 r.  w siedzibie JZR Sp. z o.o. w Jastrzębiu–Zdroju (44-268), ul. Węglowa 4. Otwarcie ofert jest niejawne.
 • Wybór Oferenta nastąpi zgodnie z „Regulaminem postępowania przetargowego na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz zawierania umów w JZR Sp. z o.o.” obowiązującym od dnia 01.01.2012 r. (Regulamin przetargowy do wglądu na stronie internetowej  www.jzr.pl ).
 1. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Zamawiający nie będzie wymagał od Oferenta wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
 3. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Piotr Polok, tel. 32 72 15 115.
 4. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • uznania, że przetarg nie dał rezultatu i  unieważnienia go bez podania przyczyn.
 1. Zawarcie umowy nie będzie się wiązać z powierzeniem Oferentowi danych osobowych
  do przetwarzania.
 • Załącznik:

klauzula informacyjna

 

 

 

Ochrona Danych Osobowych

Dokument: Klauzula Informacyjna

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-268) przy ul. Węglowej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego prze Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088012 (dalej, jako: „Spółka”).

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować w formie elektronicznej pod adresem [email protected]remove-this.jzr.pl lub w formie pisemnej pod adresem Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie-Zdrój.

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celach niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego,
 • w celach niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem z Panem/Panią umowy,
 • w celach niezbędnych do realizacji umowy, jeżeli doszło do jej zawarcia,
 • realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości,
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, w szczególności zapewnienia kontaktu oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 

 

Art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), dalej, jako: „RODO”.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Jeżeli jest Pan/Pani: (i) osobą uprawnioną do reprezentowania potencjalnego kontrahenta (Oferent) lub kontrahenta (Wykonawcy) Spółki; (ii) osobą kontaktową lub inną osobą ze strony potencjalnego kontrahenta (Oferent), której dane zostały pozyskane w toku postępowania przetargowego; (iii) osobą kontaktową lub inną osobą ze strony kontrahenta (Wykonawcy) biorącą udział w wykonaniu umowy, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, w szczególności zapewnienia kontaktu z Oferentem / Wykonawcą, weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się ze Spółką, jest uprawniona do podejmowania czynności w  imieniu Oferenta / Wykonawcy oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • w celu prawidłowej realizacji umowy pomiędzy Spółką a  Wykonawcą,
 • w celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o  rachunkowości.
 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Komu będą przekazywane dane osobowe?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych, w szczególności dostawcy usług IT, księgowych, prawnych oraz inni dostawcy zapewniający Spółce wsparcie techniczne oraz organizacyjne, a także inne podmioty z Grupy Kapitałowej JSW.

Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy z zawartej przez Pana/Panią ze Spółką, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą uprawnioną do reprezentowania Oferenta, osobą kontaktową lub inną osobą ze strony Oferenta, której dane zostały pozyskane w toku postępowania przetargowego, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania przetargowego, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub osobą kontaktową lub inną osobą ze strony Wykonawcy biorącą udział w wykonaniu umowy, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy z zawartej przez Wykonawcę ze Spółką, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, to ma Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 

Jeżeli jest Pan/Pani (i) osobą uprawnioną do reprezentowania potencjalnego kontrahenta (Oferenci) lub kontrahenta (Wykonawcy) Spółki; (ii) osobą kontaktową lub inną osobą ze strony potencjalnego kontrahenta (Oferenci), której dane zostały pozyskane w toku postępowania przetargowego; (iii) osobą kontaktową lub inną osobą ze strony kontrahenta (Wykonawcy) biorącą udział w wykonaniu umowy, to Pana/Pani dane osobowe będą, to ma Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy ze Spółką.

Jeżeli jest Pan/Pani (i) osobą uprawnioną do reprezentowania potencjalnego kontrahenta (Oferenci) lub kontrahenta (Wykonawcy) Spółki; (ii) osobą kontaktową lub inną osobą ze strony potencjalnego kontrahenta (Oferenci), której dane zostały pozyskane w toku postępowania przetargowego; (iii) osobą kontaktową lub inną osobą ze strony kontrahenta (Wykonawcy) biorącą udział w wykonaniu umowy, to Pana/Pani dane osobowe będą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego, zapewnienia kontaktu ze Spółką oraz prawidłowej realizacji umowy zawartej pomiędzy Spółką a Wykonawcą.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane przez Spółkę:

 • bezpośrednio od Pana/Pani, w szczególności w wyniku nawiązania przez Pana/Panią kontaktu ze Spółką, lub
 • w wyniku udostępnienia Pana/Pani danych osobowych Spółce przez Oferenta poprzez: (i) zamieszczenie w ofercie i innych dokumentach dołączonych do oferty, (ii) wskazanie Pana/Pani, jako osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub osoby kontaktowej w umowie zawartej pomiędzy Spółką a Wykonawcą oraz (iii) przekazania Pana/Pani danych osobowych w inny sposób w toku postępowania przetargowego lub w okresie trwania umowy zawartej pomiędzy Spółką a Wykonawcą w celach niezbędnych do prawidłowej realizacji tej umowy.