ODBIÓR ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH Z WYDZIAŁÓW REMONTOWYCH JZR SP. Z O.O.

Zarząd Jastrzębskich

Zakładów Remontowych Sp. z o.o.

ul. Węglowa 4

44-268 Jastrzębie - Zdrój

tel.  32 72 15 100

fax. 32 72 15 104

e-mail: [email protected]

 

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

pn.  usługa odbioru odpadów przemysłowych

z Wydziałów Remontowych JZR Sp. z o.o.

Nr przetargu: 276/TPR/2019

  1. Przedmiot przetargu:

Świadczenie usług odbioru odpadów przemysłowych z Wydziałów Remontowych JZR Sp. z o.o.

      2. Warunki uczestnictwa w przetargu:

  • zapoznanie się z Wymaganiami Ofertowymi (dostępne na stronie www.jzr.pl/przetargi)
  • Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.

     3. Termin i miejsce składania ofert: Oferty w zaklejonych, opisanych zgodnie
      z Wymaganiami Ofertowymi, kopertach należy składać do 22.01.2020 r. do godz. 1000 w siedzibie JZR Sp. z o. o. w Jastrzębiu – Zdroju (44-268), ul. Węglowa 4 (Kancelaria).

     4. Termin rozpoczęcia i miejsce przetargu: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2020r.
       o godz. 1100
w siedzibie JZR Sp. z o.o. w Jastrzębiu–Zdroju (44-268), ul. Węglowa 4. Otwarcie ofert jest niejawne.

     5. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

     6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

     7. Zamawiający nie będzie wymagał od Oferenta wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

     8. Dodatkowych informacji udziela:

 

  • Dział TPR - tel. + 48 32 72 15 115,

Zapytania w formie elektronicznej można składać na adres e-mail: [email protected]remove-this.jzr.pl.

Termin zadawania pytań: do 5 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.

     9. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

  • swobodnego wyboru oferty,
  • uznania, że przetarg nie dał rezultatu i unieważnienia go bez podania przyczyn.

     10. Zawarcie umowy nie będzie się wiązać z powierzeniem Oferentowi danych osobowych
      do przetwarzania.

     11. Załącznik:

  •  klauzula informacyjna