Przebudowa układu transportu węgla dla ZPMW JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów – ETAP II - Przebudowa stacji „MEGAWAT” oraz budowa mostu przenośnikowego B1 - 12/P/2020/RIP

Zarząd Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o.

44-268 Jastrzębie – Zdrój, ul. Węglowa 4

tel. (32) 72 15 100

fax (32) 72 15 104

www.jzr.pl; e – mail: [email protected]

 

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

na

Przebudowę układu transportu węgla dla ZPMW JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów – ETAP II - Przebudowa stacji „MEGAWAT” oraz budowa mostu przenośnikowego B1 - 12/P/2020/RIP

1. Termin realizacji: do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.

2. Warunki uczestnictwa w przetargu:

  • Zapoznanie się z warunkami, określonymi w Wymaganiach Ofertowych,
  • Wpłacenie wadium w wysokości 60 000,00 zł, na konto:

PKO BP 34 1020 2472 0000 6902 0145 6672z dopiskiem:Przebudowa układu transportu węgla dla ZPMW JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów –

 ETAP II - Przebudowa stacji „MEGAWAT” oraz budowa mostu przenośnikowego B1,najpóźniej do dnia 07.08.2020r. do godz. 10:00.  14.08.2020r. do godz. 09:00.

JZR Sp. z o.o. dopuszczają możliwość zabezpieczenia wadium w innej formie, przewidzianej w treści Wymagań Ofertowych.

3. Oferty w zaklejonych, opisanych zgodnie z wymaganiami kopertach, należy składać w siedzibie JZR Sp. z o.o. w Jastrzębiu – Zdroju, ul. Węglowa 4 (kancelaria), w terminie do 07.08.2020r. do godz. 10:00. 14.08.2020r. do godz. 09:00.

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.

5. Przetarg zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie JZR Sp. z o.o., Jastrzębie-Zdrój, ul. Węglowa 4   w dniu 07.08.2020r. o godz. 10:30. 14.08.2020r. o godz. 10:30.
  • Wybór Oferenta - o terminach zostaną powiadomione Firmy zakwalifikowane.

6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Inwestycji i Przetargów pod nr tel.:

- +48/32/ 721 51 44.

7. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

  • swobodnego wyboru oferty,
  • uznania, że przetarg nie dał rezultatu i unieważnienia go bez podania przyczyny.

8. Wymagania Ofertowe dostępne są na stronie www.jzr.pl/przetargi.

9. Zamawiający będzie domagał się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Zawarcie umowy nie będzie się wiązało z powierzeniem Oferentowi danych osobowych do przetwarzania.