Przetarg nieograniczony na Wykonanie audytu energetycznego w JZR Sp. z o.o. (Nr przetargu: 341/TPR/2020)

Zarząd Jastrzębskich

Zakładów Remontowych Sp. z o.o.

ul. Węglowa 4

44-268 Jastrzębie - Zdrój

tel.  32 72 15 100

fax. 32 72 15 104

e-mail: [email protected]

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY na  „Wykonanie audytu energetycznego w JZR Sp. z o.o.” (Nr przetargu: 341/TPR/2020)

1. Przedmiotem przetargu jest wykonanie audytu energetycznego w JZR Sp. z o.o.

2. Warunki uczestnictwa w przetargu:

  • wpłata wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)  na konto:

PKO BP 34 1020 2472 0000 6902 0145 6672 z dopiskiem „Przetarg nieograniczony – Wykonanie audytu energetycznego w JZR Sp. z o.o.
(Nr przetargu: 341/TPR/2020)”

JZR Sp. z o.o. dopuszcza możliwość zabezpieczenia wadium w innej formie, przewidzianej w regulaminie przetargowym – zamieszczonym na stronie internetowej www.jzr.pl

3. Oferty w zaklejonych, opisanych zgodnie z Wymaganiami Ofertowymi, kopertach należy składać do dnia 22.09.2020 r. do godz. 14:00 w siedzibie JZR Sp. z o.o. w Jastrzębiu–Zdroju (44-268), ul. Węglowa 4 (Kancelaria). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2020 r. w siedzibie JZR Sp. z o.o. (otwarcie ofert jest niejawne).

Wybór Oferenta nastąpi zgodnie z „Regulaminem postępowania przetargowego na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz zawierania umów w JZR Sp. z o.o.” obowiązującym od dnia 01.01.2012 r. (Regulamin przetargowy do wglądu na stronie internetowej www.jzr.pl).

4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie będzie wymagał od Oferenta wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

7. Dodatkowych informacji udziela:

Łukasz Preś, tel. 0 32 72 15 117. Zapytania w zakresie przetargu należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]remove-this.jzr.pl, Termin zadawania pytań: do 5 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.

8. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

  • swobodnego wyboru oferty,
  • uznania, że przetarg nie dał rezultatu i unieważnienia go bez podania przyczyn.

9. Zawarcie umowy nie będzie się wiązać z powierzeniem Oferentowi danych osobowych do przetwarzania.

10 .Załącznik:

  •  klauzula informacyjna