Przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy usługi ulepszania cieplnego

Zarząd Jastrzębskich

Zakładów Remontowych Sp. z o.o.

ul. Węglowa 4

44-268 Jastrzębie Zdrój

tel.  32 72 15 100

fax. 32 72 15 104

e – mail: [email protected]

 

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

na: „Wybór Wykonawcy usługi ulepszania cieplnego elementów stalowych”

(Nr przetargu: 371/TPR/2020)

 

 1. Przedmiot przetargu: Wybór Wykonawcy usługi ulepszania cieplnego elementów stalowych.
 2. Warunki uczestnictwa w przetargu:
 • zapoznanie się z Wymaganiami Ofertowymi (dostępnymi na stronie internetowej www.jzr.pl 
  w zakładce „Przetargi”)
 • wpłata wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) na konto: 34 1020 2472 0000 6902 0145 6672 PKO BP S.A.
  z dopiskiem tytułu przetargu: „Wybór Wykonawcy usługi ulepszania cieplnego elementów stalowych (Nr przetargu 371/TPR/2020)”
  JZR Sp. z o.o. dopuszcza możliwość zabezpieczenia wadium w innej formie, przewidzianej w Regulaminie przetargowym – zamieszczonym na stronie internetowej www.jzr.pl.

3. Termin i miejsce składania ofert: Oferty w zaklejonych, opisanych zgodnie z Wymaganiami Ofertowymi kopertach, należy składać do dnia 07.12.2020 do godz. 1200 w siedzibie JZR Sp. z o.o. w Jastrzębiu – Zdroju (44-268) , ul. Węglowa 4 (Kancelaria).

4. Termin rozpoczęcia i miejsce przetargu: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2020 w siedzibie JZR Sp. z o.o. w Jastrzębiu–Zdroju (44-268), ul. Węglowa 4. Otwarcie ofert jest niejawne.

5. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

6. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie będzie wymagał od Oferenta wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

8. Dodatkowych informacji udziela:
Bogdan Wacławiec - Pracownik Działu Produkcyjno - Remontowego – tel. 512 384 685, email: [email protected]

Termin zadawania pytań: do 5 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.

9. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru oferty,
 • uznania, że przetarg nie dał rezultatu i unieważnienia go bez podania przyczyn.

10. Zawarcie umowy nie będzie się wiązać z powierzeniem Oferentowi danych osobowych do przetwarzania.

11. Załącznik:
- klauzula informacyjna RODO.