Przetarg

Zakup fabrycznie nowych elementów do produkcji krążników.

Zarząd Jastrzębskich
Zakładów Remontowych Sp. z o.o.
ul. Węglowa 4
44-268 Jastrzębie - Zdrój
tel.  32 72 15 100, 32 756 17 26
fax. 32 72 15 104
e-mail: [email protected]

                                  OGŁASZA
PRZETARG W FORMIE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ NA ZAKUP
FABRYCZNIE NOWYCH:

a)    PIAST TYPU B Ø127/62/43  75 000 SZTUK
b)    USZCZELNIEŃ LABIRYNTOWYCH DWUELEMENTOWYCH DO KRĄŻNIKÓW (ST) UL -6305 – 75 000 SZTUK,
c)    POKRYW fi 62 - BLACHA TŁOCZONA (na uszczelniacz UL-6305) – 75 000 SZTUK.
        (Nr przetargu: 29/EZ/2021)

1.    Przedmiot przetargu: Zakup fabrycznie nowych: 
a)    PIAST TYPU B Ø127/62/43
b)    USZCZELNIEŃ LABIRYNTOWYCH DWUELEMENTOWYCH DO KRĄŻNIKÓW (ST) UL -6305 
c)    POKRYW fi 62 - BLACHA TŁOCZONA (na uszczelniacz UL-6305) 

2.    Warunki uczestnictwa w przetargu:
•    zapoznanie się z Zapytaniem Ofertowym – które dostępne jest na Platformie Zakupowej Logintrade – numer Z73/367411 •    Przetarg zostanie przeprowadzony w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej Logintrade. Na bazie otrzymanych ofert zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna.
wpłata wadium w wysokości 6 000,00 zł na konto: 34 1020 2472 0000 6902  0145 6672 PKO BP SA z dopiskiem: " Przetarg na zakup fabrycznie nowych piast, uszczelnień labiryntowych, pokryw -znak 73/367411".

JZR Sp. z o.o. dopuszczają możliwość zabezpieczenia wadium w innej formie, przewidzianej w regulaminie przetargowym – zamieszczonym na stronie internetowej www.jzr.pl
3.    Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać od dnia 23.02.2021 r. od godz. 15:00 do dnia 02.03.2021 r. do godz. 9.00 na Platformie Zakupowej Logintrade. Po otrzymaniu ofert i zakwalifikowaniu się firm do aukcji, potwierdzenie o udziale w licytacji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną z podanym terminem oraz godziną rozpoczęcia licytacji. 
Terminy procedowania wniosku wskazane w RFX i ogłoszeniu są poglądowe i zostaną zweryfikowane i dostosowane zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. f) „Regulaminu postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskich Zakładach Remontowych Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju”
4.    Aukcja próbna dla firm dopuszczonych do licytacji będzie dostępna z chwilą otrzymania potwierdzenia o udziale w aukcji i będzie dostępna do chwili rozpoczęcia licytacji elektronicznej.
5.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych w ramach pozycji. 
6.    Zamawiający nie będzie wymagał od Oferenta wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Ponadto nie bierze odpowiedzialności za stan łącza, którym dysponuje Oferent celem wzięcia udziału w licytacji elektronicznej - aukcji.
7.    Dodatkowych informacji udziela:
Dział EZ – tel. 32 72 15 182 (Patryk Szpila), e-mail: [email protected]
Termin zadawania pytań: do 02.03.2021r. do godz. 8.00
8.    JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
•    swobodnego wyboru oferty, 
•    uznania, że przetarg nie dał rezultatu i  unieważnienia go bez podania przyczyn
9.    Z tytułu odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
10.    Przetarg będzie prowadzony w oparciu o regulamin przetargowy, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.jzr.pl w zakładce przetargi. Postępowanie przetargowe jest poufne.
•    Załącznik:
•    klauzula informacyjna
 

Ochrona Danych Osobowych

Dokument: Klauzula Informacyjna

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-268) przy ul. Węglowej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego prze Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088012 (dalej, jako: „Spółka”).

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować w formie elektronicznej pod adresem [email protected]remove-this.jzr.pl lub w formie pisemnej pod adresem Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie-Zdrój.

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celach niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego,
 • w celach niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem z Panem/Panią umowy,
 • w celach niezbędnych do realizacji umowy, jeżeli doszło do jej zawarcia,
 • realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości,
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, w szczególności zapewnienia kontaktu oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), dalej, jako: „RODO”.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Jeżeli jest Pan/Pani: (I) osobą uprawnioną do reprezentowania potencjalnego kontrahenta (Oferent) lub kontrahenta (Wykonawcy) Spółki; (II) osobą kontaktową lub inną osobą ze strony potencjalnego kontrahenta (Oferent), której dane zostały pozyskane w toku postępowania przetargowego; (III) osobą kontaktową lub inną osobą ze strony kontrahenta (Wykonawcy) biorącą udział w wykonaniu umowy, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, w szczególności zapewnienia kontaktu z Oferentem / Wykonawcą, weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się ze Spółką, jest uprawniona do podejmowania czynności w  imieniu Oferenta / Wykonawcy oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • w celu prawidłowej realizacji umowy pomiędzy Spółką a  Wykonawcą,
 • w celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o  rachunkowości.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Komu będą przekazywane dane osobowe?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych, w szczególności dostawcy usług IT, księgowych, prawnych oraz inni dostawcy zapewniający Spółce wsparcie techniczne oraz organizacyjne, a także inne podmioty z Grupy Kapitałowej JSW.

Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy z zawartej przez Pana/Panią ze Spółką, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą uprawnioną do reprezentowania Oferenta, osobą kontaktową lub inną osobą ze strony Oferenta, której dane zostały pozyskane w toku postępowania przetargowego, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania przetargowego, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub osobą kontaktową lub inną osobą ze strony Wykonawcy biorącą udział w wykonaniu umowy, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez Wykonawcę ze Spółką, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, to ma Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Jeżeli jest Pan/Pani (I) osobą uprawnioną do reprezentowania potencjalnego kontrahenta (Oferenci) lub kontrahenta (Wykonawcy) Spółki; (II) osobą kontaktową lub inną osobą ze strony potencjalnego kontrahenta (Oferenci), której dane zostały pozyskane w toku postępowania przetargowego; (III) osobą kontaktową lub inną osobą ze strony kontrahenta (Wykonawcy) biorącą udział w wykonaniu umowy, to Pana/Pani dane osobowe będą, to ma Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy ze Spółką.

Jeżeli jest Pan/Pani (I) osobą uprawnioną do reprezentowania potencjalnego kontrahenta (Oferenci) lub kontrahenta (Wykonawcy) Spółki; (II) osobą kontaktową lub inną osobą ze strony potencjalnego kontrahenta (Oferenci), której dane zostały pozyskane w toku postępowania przetargowego; (III) osobą kontaktową lub inną osobą ze strony kontrahenta (Wykonawcy) biorącą udział w wykonaniu umowy, to Pana/Pani dane osobowe będą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego, zapewnienia kontaktu ze Spółką oraz prawidłowej realizacji umowy zawartej pomiędzy Spółką a Wykonawcą.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane przez Spółkę:

 • bezpośrednio od Pana/Pani, w szczególności w wyniku nawiązania przez Pana/Panią kontaktu ze Spółką, lub
 • w wyniku udostępnienia Pana/Pani danych osobowych Spółce przez Oferenta poprzez: (I) zamieszczenie w ofercie i innych dokumentach dołączonych do oferty, (II) wskazanie Pana/Pani, jako osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub osoby kontaktowej w umowie zawartej pomiędzy Spółką a Wykonawcą oraz (III) przekazania Pana/Pani danych osobowych w inny sposób w toku postępowania przetargowego lub w okresie trwania umowy zawartej pomiędzy Spółką a Wykonawcą w celach niezbędnych do prawidłowej realizacji tej umowy.