Obowiązek informacyjny

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Youtube
INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych są Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-268) przy ul. Węglowej 4 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088012 (dalej, jako: „Spółka”).
Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
Sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych można zgłaszać w formie  elektronicznej inspektorowi ochrony danych Panu Adrianowi Jagoszowi pod adresem [email protected] lub w formie papierowej pod adresem Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie-Zdrój.
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
Jeżeli jest Pan/Pani Użytkownikiem Serwisu Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, czyli w celach wskazanych w punkcie 1.3. Polityki Prywatności Spółki lub na podstawie zgody na otrzymywanie informacji handlowej w przypadku, gdy Spółka otrzymała od Pana/Pani taką zgodę.

Art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), dalej, jako: „RODO” w  przypadku prawnie uzasadnionego interesu Spółki.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku, gdy Spółka otrzymała od Pana/Pani zgodę na otrzymywanie informacji handlowej.

Art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. prawo telekomunikacyjne w celu używania urządzeń dla celów marketingu bezpośredniego.

Art. 10, art. 18 oraz art. 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu przesyłania informacji handlowej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia Umowy ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w  celu niezbędnym do:
 1. podjęcia działań przed zawarciem z Panią/Panem umowy,
 2. realizacji umowy, jeżeli doszło do jej zawarcia i dochodzenia ewentualnych należności oraz
 3. realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta Spółki, wyznaczoną do kontaktu ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, zapewnienia kontaktu
z kontrahentem oraz weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się ze Spółką, jest uprawniona do podejmowania czynności w  imieniu kontrahenta, a także:
 1. w  celu realizacji umowy pomiędzy Spółką a  reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem i
 2. celach realizacji obowiązków wynikających
  z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Jeżeli jest Pan/Pani Interesantem to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, w szczególności w zakresie zarządzania ruchem osobowych na terenie Spółki, kontroli  nadzorowania systemu przepustkowego, zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę.

Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej, jako „RODO”.

Komu będą przekazywane dane osobowe?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Spółką w  zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług (np. podwykonawcy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki.
Jak długo będą przechowywane dane osobowe?
Jeżeli jest Pan/Pani Użytkownikiem Serwisu to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 1.3. Polityki Prywatności Spółki.
Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez Pana/Panią ze Spółką, (jeżeli do zawarcia takiej umowy rzeczywiście doszło), a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.
Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez reprezentowany przez Pana podmiot ze Spółką, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.
Jeżeli jest Pan/Pani Interesantem to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
 • w przypadku przetwarzania danych w związku z zarządzaniem ruchem osobowym przez okres 5 lat a w przypadku, gdy przepustki dotyczą spraw skierowanych na drogę postępowania sądowego do czasu zakończenia postępowania.
 • w zakresie przetwarzania danych pozyskanych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego – do 3 miesięcy chyba, że nagrania stanowią dowód w postępowaniu lub Spółka powzięła wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Jeżeli jest Pan/Pani Użytkownikiem Serwisu to ma Pan/Pani prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i  przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie, w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki),
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Spółką, to ma Pan/Pani prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i  przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie, w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody).
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).
Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to ma Pan/Pani prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
Jeżeli jest Pan/Pani Interesantem to ma Pan/Pani prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i  przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi – w zakresie przetwarzania danych na podstawie Pana/Pani zgody,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Dane na temat Użytkowników Serwisu podawane są dobrowolnie. Podanie ich jest niezbędne do korzystania z Serwisu.
Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy ze Spółką.
Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne zapewnienia kontaktu ze Spółką.
Jeżeli jest Pan/Pani Interesantem to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z możliwości wejścia na teren Spółki, wwiezienia lub wywiezienia towaru, wydania towaru i/lub brakiem możliwości prawidłowej realizacji umowy zawartej ze Spółką.